نشست دوم شرکت ها و تیم های فناور/نوآور، توسعه بازار، تامین سرمایه با رویکرد آشنایی با توانمندی های یکدیگر و شکل گیری همکاری های بین سازمانی

مهرماه ۱۳۹۷